Medisch dossier

Als je bij Reade in behandeling bent, wordt er een medisch dossier over jou gemaakt. Hierin staan jouw persoonlijke gegevens, informatie over jouw gezondheid en behandeling, en de resultaten daarvan. Deze vind je in MijnReade.

Reade moet zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en ze goed beveiligen. Meer informatie hierover vind je in het Privacyreglement van Reade. Het dossier zorgt ervoor dat de behandeling goed verloopt en dat andere zorgverleners het kunnen overnemen als dat nodig is.

Download zelf jouw medisch dossier

Log in bij MijnReade en download jouw dossier via het menu 'Mijn Gegevens'.

Jouw gegevens, die bij ons bekend zijn, vind je in het linker menu onder 'Mijn gegevens'. Je kunt deze gegevens zelf up-to-date houden. Nieuwe medische gegevens staan onder 'Nieuw in mijn dossier'.

Je kan zelf jouw medisch dossier downloaden in MijnReade. Jouw gegevens, die bij ons bekend zijn, vind je in het linker menu onder 'Mijn gegevens'. Je kunt deze gegevens zelf up-to-date houden. Nieuwe medische gegevens staan onder 'Nieuw in mijn dossier'. Je vindt hier ook de download knop.

Medisch dossiers van vóór 2019 kunnen via dit aanvraagformulier opgevraagd worden. Dit kan enkele weken in beslag nemen. Dossiers van na 2019 kunnen enkel via MijnReade.

Jouw rechten rond het dossier

Als cliënt van Reade heb jij recht op een aantal zaken rond jouw medisch dossier:

  • Je kunt jouw dossier inzien of een afschrift downloaden.
  • Wil je een kopie? Dan kun je in MijnReade via menu Dossier -> Medische Gegevens -> Mijn dossier downloaden jouw dossier opslaan.
  • Jij hebt het recht om bepaalde informatie in jouw dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Als er bijvoorbeeld aantoonbare onjuistheden in jouw dossier staan, of wanneer de informatie onvolledig is of niet ter zake doende, dan kun je verzoeken om correcties of aanvullingen.
  • Je kunt ook delen van jouw dossier afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren, maar dat kan wel gevolgen hebben voor de behandelovereenkomst, namelijk wanneer deze informatie voor jouw gezondheid en behandeling beschikbaar moet blijven.
  • Hetzelfde geldt voor jouw recht op vernietiging van het dossier.


Wil je een verzoek doen voor bovenstaande zaken? Dan kun je dit op dezelfde manier doen als bij punt a (inzage en afschrift).

Bij Reade staat vast wie er wel en niet toegang heeft tot jouw dossier. Dit zijn de mensen die toegang hebben:

  • Degenen die direct betrokken zijn bij jouw behandeling, zoals jouw arts, andere behandelaars, verpleegkundigen, apothekers(assistenten) en bijbehorend ondersteunend personeel (bijvoorbeeld een laborant of medisch secretaresse), hebben inzage in de gegevens die belangrijk zijn voor jouw behandeling. Iemand anders mag jouw dossier alleen inzien als jij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven.
  • Om jouw privacy te beschermen, hebben artsen, andere behandelaars en apothekers(assistenten) een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niet met anderen over jouw gegevens praten als dat niet nodig is voor jouw behandeling.
  • Artsen, andere behandelaars of apothekers(assistenten) mogen met jouw medeweten gegevens verstrekken aan hulpverleners en instellingen als dat nodig is voor een goede behandeling of verzorging. Dit mag ook aan jouw zorgverzekeraar, als dat nodig is voor het controleren van verrichtingen en rekeningen. Voor het verstrekken van gegevens aan andere derden, zoals medisch adviseurs of arbeidsdeskundigen, is jouw uitdrukkelijke toestemming vereist.
  • Psychologische gegevens kunnen alleen met gerichte toestemming van de behandelend psycholoog en jou als cliënt aan derden worden verstrekt.


Jouw medische dossier en verpleegkundig dossier (locatie Overtoom) worden vanaf 2012 onbeperkt bewaard. Daarvoor was het vijftien jaar. In het Privacyreglement is geregeld dat jij als cliënt invloed kunt uitoefenen op deze bewaartermijn.

Binnen Reade vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar nieuwe behandelmethoden. Het is wettelijk geregeld dat informatie over de behandeling van cliënten hier gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek, mits de persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer etc.) zijn verwijderd. Dit betekent dat (para)medische- of behandelgegevens losgekoppeld worden van de persoonlijke gegevens en cliënten dus anoniem meewerken aan het onderzoek. Reade levert ook cliëntgegevens aan landelijke registratiebureaus (bijvoorbeeld TNO). Ook deze gegevens worden bewerkt zodat deze niet meer tot de persoon te herleiden zijn.

Soms is het voor een onderzoek echter belangrijk dat persoonsgegevens van een cliënt wel herkenbaar blijven. In dat geval zal de arts jou om schriftelijke toestemming vragen en heb je het recht om te weigeren. Dit heeft geen invloed op de verdere behandeling.

Soms kan een persoon niet voor zijn eigen belangen opkomen, zoals bijvoorbeeld bij zijn dossier. In deze gevallen kan iemand anders hem vertegenwoordigen, zoals ouders of een voogd voor minderjarigen, iemand die is aangewezen door de rechter of de ouders, of een gemachtigde vertegenwoordiger. Als deze personen er niet zijn, kunnen ook de partner, ouder, kind, broer of zus als belangenbehartiger optreden.

Dit regel je via machtigingen.

Wanneer je niet tevreden bent over de gang van zaken rond jouw dossier en recht op privacy kan je dat het beste bespreken met degene die daar volgens jou verantwoordelijk voor is. Je kan ook gebruik maken van de klachtenopvang van Reade. Raadpleeg hiervoor de klachtenfolder.

Als je vragen hebt of je wil de uitgebreide Regeling Medisch dossier en het Privacyreglement van Reade opvragen, dan kan je terecht bij het medisch secretariaat van Reade op de locatie waar je behandeld wordt.

Reade Service & Planning

Heb je een vraag? Stuur ons een e-mail.
Wij streven ernaar je mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch (020 - 242 10 00) zijn we bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. (08.00 - 12.00 uur).

Heb je acute pijn en daarom direct contact nodig?
Bel dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar 020 - 242 10 00.

Wil je je afspraak verzetten of annuleren?
Kan je echt niet naar de afspraak komen en wil je deze verzetten of annuleren? Wees bewust dat het enkele weken tot maanden duurt voor een afspraak kan worden gemaakt. Als je zonder geldige reden niet op je afspraak verschijnt of je niet op tijd afmeldt, kunnen wij kosten in rekening brengen voor de gemiste behandeling (no show tarief).

Al onze adressen vind je op de contactpagina.

Tips voor de website?