Uw medisch dossier

Omdat u in Reade wordt behandeld, legt Reade een medisch dossier van u aan. Van iedere cliënt bestaat één centraal medisch dossier, waarin persoonlijke gegevens worden vastgelegd, onder andere over uw gezondheidstoestand, uw behandeling en de resultaten. Daarnaast hebben de meeste cliënten ook dossiers van één of meerdere disciplines, bijvoorbeeld van de fysiotherapeut of verpleging. Deze dossiers maken allemaal deel uit van uw medisch dossier. Alle rechten en plichten rond vastlegging, beheer en beveiliging van uw gegevens vindt u in het Privacyreglement en in de regeling Medisch dossier van Reade. Onderstaande is een korte samenvatting. Voor uitzonderingsgevallen en specifieke situaties kunt u de regelingen opvragenbij het medisch secretariaat.

Uw medisch dossier maakt de behandeling stuurbaar, toetsbaar en evalueerbaar. Bovendien maakt een dossier de behandeling overdraagbaar naar een waarnemer. Reade heeft de plicht om het dossier adequaat te beveiligen, zorgvuldig met de gegevens om te gaan en ze digitaal of soms nog op papier, goed te archiveren en te bewaren.

Uw rechten rond het dossier

U heeft als cliënt van Reade recht op een aantal zaken rond het medisch dossier:

  • Inzage in uw dossier of afschrift ervan. U kunt uw dossier inzien. Bij voorkeur samen met uw arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven. Ook kunt u een kopie krijgen. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan het medisch secretariaat van de locatie waar u behandeld wordt of bij de receptie van de locatie Dr. Jan van Breemenstraat. Zij kunnen u ook meer informatie over de werkwijze van inzage geven.  
     
  • Corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens. U hebt het recht om bepaalde informatie in uw dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen is mogelijk wanneer er aantoonbare onjuistheden in uw dossier staan, of wanneer de informatie onvolledig is of niet ter zake doende. U heeft ook het recht delen af te schermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren, maar dat kan wel consequenties hebben voor de behandelovereenkomst namelijk wanneer deze informatie voor uw gezondheid en behandeling beschikbaar moet blijven. Ditzelfde geldt voor uw recht op vernietiging van het dossier. Verzoek voor bovenstaande, kunt u opdezelfde manier doen als bij punt a (inzage en afschrift).

Toegang tot uw gegevens

Reade heeft vastgelegd wie er wel en niet toegang hebben tot uw dossier. Degenen die wel toegang tot uw dossier hebben zijn:

  • De direct betrokkenen bij uw behandeling, zoals uw arts, andere behandelaars, verpleging, apothekers(assistenten)  en bijhorend ondersteunend personeel (bijvoorbeeld laborant of medisch secretaresse), hebben inzage in de gegevens die relevant zijn om u goed te kunnen behandelen. Ieder ander mag uw dossier pas inzien als u vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Om uw privacy te beschermen hebben artsen, andere behandelaars en apothekers(assistenten) een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij niet met anderen over uw gegevens mogen communiceren als dat niet in het belang is van uw behandeling.
  • Artsen, andere behandelaars of apothekers(assistenten) mogen met medeweten van u als cliënt, gegevens verstrekken aan hulpverleners en instellingen voor zover dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging. Dit mag ook aan uw zorgverzekeraar mits dat strikt noodzakelijk is ter controle van verrichtingen en rekeningen. Pas na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen gegevens worden verstrekt aan andere derden zoals medisch adviseurs of arbeidsdeskundigen.
  • Psychologische gegevens kunnen alleen met gerichte toestemming van de behandelend psycholoog en de cliënt aan derden worden verstrekt.

Bewaartermijn van uw dossier

Uw  medische dossier en uw verpleegkundig dossier (locatie Overtoom) worden vanaf 2012 onbeperkt bewaard. Daarvoor was het vijftien jaar. In het Privacyreglement is geregeld dat u als patiënt invloed kunt uitoefenen op deze bewaartermijn.

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek

Binnen Reade vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, bijvoorbeeld naar nieuwe behandelmethoden. Wettelijk is geregeld dat informatie over uw behandeling hier kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek mits uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer etc.) zijn verwijderd. Dat betekent dat uw (para)medische- of behandelgegevens losgekoppeld zijn van uw persoonlijke gegevens en u dus anoniem meewerkt aan het onderzoek. Reade levert ook patiëntgegevens aan landelijke registratiebureaus (bijvoorbeeld TNO). Ook dergelijke gegevens worden zodanig bewerkt dat deze niet meer tot uw persoon te herleiden zijn.

Soms is het belangrijk voor een onderzoek dat persoonsgegevens van een patiënt wel herkenbaar blijven. In dat geval zal de arts u om uw schriftelijke toestemming vragen en heeft u het recht te weigeren. Dit heeft geen invloed op de verdere behandeling.

Vertegenwoordiging

Soms zijn er situaties waarin een cliënt niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld rond zijn dossier. In dat geval kan hij vertegenwoordigd worden door een ander, bijvoorbeeld ouders of voogd bij een minderjarige of iemand die is benoemd door de rechter of de ouders, of een schiftelijk gemachtigde vertegenwoordiger. Wanneer bovengenoemden ontbreken kunnen partner, ouder, kind, broer of zus ook als belangenbehartiger optreden.

Klachten en vragen over dossier of privacy

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken rond uw dossier en uw recht op privacy kunt u dat het beste bespreken met degene die daar volgens u verantwoordelijk voor is.

U kunt ook gebruik maken van de klachtenopvang van Reade. Hierover kunt u de klachtenfolder raadplegen Niet tevreden? Laat het ons weten.

Als u vragen heeft of u wilt de uitgebreide Regeling Medisch dossier en het Privacyreglement van Reade opvragen, dan kunt u tercht bij het medisch secretariaat van Reade op de locatie waar u behandeld wordt.